کیست حسین را یاری کند .. امام حسین (ع) تن به ذلت نداد

کیست حسین را یاری کند .. امام حسین (ع) تن به ذلت نداد

سالار شهیدان حسین بن  علی و یارانش در برابر ظلم و ستم ایستادگی کردند و راه پاک خدا را در پیش گرفتند.

جانم حسین .. جان جانانم حسین

امام حسین (ع) برای دفاع از بی پناهان و ستمدیدگان شهید شد …