توجه توجه : دانشگاه کوشا تهران امروز ۳۰ آذر ۱۳۹۶ تعطیل است

توجه توجه : دانشگاه کوشا تهران امروز ۳۰ آذر ۱۳۹۶ تعطیل است

قابل توجه تمام اساتید و دانشجویان مرکز کوشا تهران

بدلیل زلزله دیشب در تهران :

” دانشگاه کوشا تهران امروز ۳۰ آذر ۱۳۹۶ تعطیل است “

 

www.lightsystemco.com

@lightsystem