تمدید ثبت نام تابستان ۱۳۹۶ مرکز علمی کاربردی کوشا تهران

تمدید ثبت نام تابستان ۱۳۹۶ مرکز علمی کاربردی کوشا تهران

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد در نیمسال تابستانی نشده اند می توانند روزهای سه شنبه ۲۷تیر و چهارشنبه ۲۸تیرماه به صورت حضوری جهت انتخاب واحد مراجعه نمایند.